platné od 1. 11. 2016 pro dodávky zboží společnosti
Sonepar Česká republika spol. s r.o.
se sídlem Vážní 1125, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ: 47450436, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 9304
 

I. Platnost obchodních podmínek

1.  Obchodní podmínky (OP) ke kupní smlouvě se vztahují na veškeré zboží dodávané společnosti Sonepar Česká republika spol. s r.o. (kupující) všemi fyzickými i právnickými osobami (prodávající).

2.  Jakékoliv odchylky od OP musí být ujednány v písemné formě, na základě dohody obou smluvních stran.

3.  Ujednání uvedená přímo ve smlouvě mají přednost před OP.

4.  Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto OP.

 

II. Objednávka zboží

1.  Kupující objednává zboží, které je obsaženo v nabídce prodávajícího nebo zboží, které prodávající zajišťuje individuálně na základě poptávky kupujícího.

2. Prodávající přijme objednávku nejpozději do 48 hodin od jejího obdržení. Prodávající je rovněž oprávněn v této lhůtě objednávku odmítnout; objednávka zaniká účinností odmítnutí.

3. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která jakkoli – podstatně či nepodstatně – mění podmínky objednávky, resp. nabídky, není přijetím návrhu na uzavření smlouvy. Takový projev vůle se vždy považuje za novou objednávku, resp. nabídku. Aplikace § 1740 odst. 3 občanského zákoníku je vyloučena.

 

III. Kvalita a záruky

1. Dodávané zboží vyhovuje a je ve shodě s veškerými příslušnými předpisy a normami platnými v České republice, není-li v objednávce kupujícím stanoveno jinak.

2. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat veškeré doklady, které se ke zboží vztahují, zejména technickou dokumentaci zboží, návod k použití zboží v českém jazyce (není-li návod k použití zboží dodáván, zavazuje se prodávající předložit kupujícímu písemnou informaci o způsobu používání zboží), prohlášení o shodě, osvědčení o původu zboží, atesty daného zboží, bezpečností listy, jakož i doklady, které jsou vyžadovány obecně závaznými právními či technickými předpisy, případně další kupujícím požadované dokumenty, které budou specifikovány v objednávce.

3. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu, pokud výrobce nebo dovozce neurčí záruční dobu delší; pak platí záruční doba stanovená výrobcem nebo dovozcem zboží.

4. Prodávající odpovídá dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, za bezpečnost dodaného materiálu a výrobků, včetně odpovědnosti za ochranu zdraví a života spotřebitele a ochranu životního prostředí.

5. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží je ve výlučném vlastnictví prodávajícího a je prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zboží je nové a nemá žádné vady, není-li v objednávce kupujícím stanoveno jinak.

6. Prodávající na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

 

III. Platební podmínky

1. Lhůta splatnosti faktury je uvedena v kupní smlouvě, jinak činí 60 dní od data zdanitelného plnění za předpokladu, že faktura a další požadované dokumenty splňují veškeré náležitosti stanovené právními předpisy.

2. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

3. Pokud je kupní cena na základě faktury uhrazena v hotovosti, stává se dokladem o zaplacení potvrzení vydané prodávajícím.

4. Faktura bude vyhotovena a doručena kupujícímu v 1 originále a musí obsahovat číslo objednávky, identifikační údaje prodávajícího a kupujícího, včetně DIČ, bankovní spojení a další náležitosti a přílohy stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy pro daňový doklad.

5. Obsahuje-li faktura nesprávné cenové údaje či náležitosti, nebo stanovené přílohy, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu, přičemž lhůta splatnosti takové faktury počne běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

 

V. Dodací lhůty

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v dohodnuté lhůtě.

2. Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáru, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu).

3. Prodávající po pominutí překážky vyšší moci dodá kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů.

4. Prodávající není oprávněn v případě postupného či vícečetného plnění neposkytnout další plnění v případě, že je kupující v prodlení s plněním svého závazku vůči prodávajícímu, jakož není oprávněn požadovat placení v hotovosti před dodáním zboží.

 

VI. Doprava zboží

1. Prodávající dodá zboží na místo určení ve lhůtě určené v objednávce. Kupující není povinen přijmout zboží před sjednaným termínem dodání. V takovém případě je prodávající povinen na vlastní náklady a nebezpečí zajistit řádné skladování zboží a jeho předání kupujícímu ve sjednaném termínu dodání.

2. Prodlení s dodáním zboží ze strany prodávajícího je podstatným porušením kupní smlouvy a zakládá právo kupujícího od kupní smlouvy, nebo jednotlivého dílčího plnění na základě objednávky odstoupit. Tímto nejsou dotčena jiná práva kupujícího vyplývající z kupní smlouvy nebo příslušných platných právních předpisů.

3. Při přepravě zboží je prodávající povinen řídit se dispozicemi kupujícího, při porušení této povinnosti je kupující oprávněn zúčtovat veškeré z tohoto titulu vzniklé škody a újmy.

 

VII. Balení zboží

1. Prodávající je povinen pro každou dodávku poskytnout řádné balení úměrné použitému typu dopravy a povaze zboží. Balení bude poskytováno odděleně pro každé místo dodání.

2. Kupující kupuje zboží včetně vratných obalů, jejichž kupní cena je vždy vyúčtována na daňovém dokladu vedle kupní ceny zboží a uvedena na dodacím listě vztahujícím se k danému zboží.

3. Kupující je oprávněn vratné obaly vrátit. Vratné obaly vykupuje prodávající zpět v prodejních cenách.

4. Prodávající zajišťuje a bude zajišťovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, na své náklady zpětný odběr dodaného zboží, a to zejména lineární, nelineární a úsporné zářivky všech průměrů a délek, výbojky sodíkové, rtuťové a halogenidové bez omezení příkonu, jejichž seznam je uveden na adrese www.ekolamp.cz. 

 

VIII. Reklamace

1. Reklamovatelné je zboží, jehož kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek.

2. Reklamaci uplatňuje kupující písemně, především elektronicky na e-mailové adrese prodávajícího.

3. Při reklamaci je nutno uvést druh zboží, reklamované množství, popis vady a uvedení požadavku kupujícího, případně další významné skutečnosti. Za sdělení vad se považuje i jejich uvedení v dodacím listu či předávacím protokole.

4. Prodávající je povinen zabývat se každou reklamací zboží učiněnou kupujícím, přičemž je povinen tuto vyřídit způsobem požadovaným kupujícím nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího oznámení. V případě, že prodávající reklamaci ve stanovené lhůtě nevyřídí, je kupující oprávněn nechat odstranit vady zboží, či pořídit zboží nové na náklady a nebezpečí prodávajícího, aniž by tím byla dotčena práva kupujícího ze záruky či nároky kupujícího z vad zboží.

5. Prodávající je povinen doplnit chybějí zboží nebo jinak neúplnou objednávku ve lhůtě 5 dnů od předání vadného (neúplného) zboží.

6. Nedodá-li prodávající zboží v termínu, na místo dodání, v jakosti a/nebo provedení dohodnutém ve smlouvě, odpovídá za vady zboží a je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu za dodání vadného zboží, resp. za prodlení s dodáním bezvadného zboží ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, přičemž nárokem kupujícího na smluvní pokutu nejsou nikterak dotčeny další nároky kupujícího z vad zboží, zejména právo požadovat slevu z kupní ceny zboží, bezplatné odstranění vad, jakož i právo požadovat výměnu vadného zboží za zboží nové.

7. V případě výskytu vad zboží není kupující povinen uhradit kupní cenu až do úplného odstranění vad zboží.

8. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dodáním zboží, resp. převzetím zboží zákazníkem kupujícího.

 

IX. Další ujednání

1. Bez předchozího písemného souhlasu kupujícího není prodávající oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za kupujícím vyplývající z jednotlivých objednávek kupujícího (kupní smlouvy) na třetí osobu, tuto zastavit, jinak zatížit ani nijak zcizit, ani provést jednostranný zápočet takovéto pohledávky, ani uplatnit jakékoliv zadržovací právo k jakékoliv části plnění dle objednávky.

2. Prodávající se zavazuje striktně zachovávat mlčenlivost o každé důvěrné informaci, kterou při uzavírání této smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním od kupujícího získal nebo získá a která se týká, nebo se bude týkat jejich obchodních záležitostí a zavazuje se bránit úniku takových informací nebo jejich zneužití v rozporu s účelem, pro který byly sděleny nebo jinak vešly ve známost, popř. odstraní závadný stav. Vzniknou-li pochybnosti, je-li určitá informace důvěrná či nikoliv, pak se má za to, že o důvěrnou informaci jde. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, kterou je v takovém případě prodávající povinen uhradit kupujícímu.

3. Osoba jednající za prodávajícího prohlašuje, že je oprávněna jednat za prodávajícího a má veškeré nezbytné souhlasy k uzavření této smlouvy a nejsou jí známy žádné skutečnosti, které by jakkoliv uzavření této smlouvy nebo jejímu naplnění bránily.

4. Prodávající souhlasí s časově neomezeným použitím osobních údajů prodávajícího získaných v souvislosti s obchodním vztahem pro interní zpracování kupujícím.

X. Sankce

1. Ujednáním o jakékoliv smluvní pokutě stanovené ve smlouvě není nijak dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu, včetně náhrady škody smluvní pokutu přesahující.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tyto OP výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení obecně závazných platných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

2. V případě, že jsou tyto OP sepsány ve více jazycích, je rozhodující jejich česká verze. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí českým právem.

3. K projednání a rozhodnutí veškerých sporů vzniklých mezi stranami je příslušný obecný soud dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

4. Odmítne-li kterákoliv ze smluvních stran převzít písemnosti doručované jí v souvislosti s kteroukoliv objednávkou kupujícího (kupní smlouvou), nebo jakkoliv jinak zmaří její doručení, má se za to, že tato písemnost byla doručena dnem odmítnutí převzetí, nebo uplynutím úložní lhůty na poště. V pochybnostech, nebo není-li prokázán jiný den doručení, se veškeré písemnosti doručované v souvislosti s objednávkou kupujícího (kupní smlouvou) považují za doručené nejpozději třetí kalendářní den ode dne odeslání na e-mail druhé smluvní strany, nebo podáním písemnosti k poštovní přepravě formou doporučené zásilky.

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

6. Prodávající potvrzením objednávky kupujícího, resp. odesláním nabídky kupujícímu, a/nebo v případě uzavření ústní formou v okamžiku předání zboží potvrzuje, že se seznámil se zněním OP platném a účinném v době potvrzení objednávky, resp. odesláním nabídky. Kupující je oprávněn OP v přiměřeném rozsahu změnit a o jejich změně prodávajícího informovat zveřejněním OP na webových stránkách http://shop.sonepar.cz/obchodni-podminky/t-134/.